Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring geldt voor iedereen die www.nieuwwonenachterhoek.nl ("deze website") bezoekt.
Laatst gewijzigd op: 12-12-2022

Bij uw bezoek aan deze website worden gegevens van u verzameld. Binnen deze Privacyverklaring leest u hoe hiermee wordt omgegaan.

Door gebruik te maken van deze website en/of de diensten die worden aangeboden geeft u aan het privacy beleid te accepteren. De privacy van alle gebruikers staat voorop. Uw persoonlijke informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld.


Aanbieder (NVM-makelaar)

Deze website wordt aangeboden door Nieuw Wonen Achterhoek B.V., een initiatief van NVM-makelaarskantoren ten Hag Makelaarsgroep en Thoma Post Makelaars. (“NVM-makelaar”)

Nieuw Wonen Achterhoek B.V.
Keppelseweg 15
7001CE Doetinchem
085 080 15 90
KVK-nummer: 75829770

Gegevensverstrekking aan opdrachtgever van te bemiddelen nieuwbouwwoning of kavel

De NVM-makelaar werkt nauw samen met de opdrachtgever die de kavel of woning verkoopt of verhuurt. Zie bij de diensten welke gegevens ontvangen of verstrekt worden. Deze opdrachtgever is ook verwerkingsverantwoordelijke. Wilt u weten welke gegevens deze opdrachtgever van u heeft, neem dan rechtstreeks contact op met die opdrachtgever. De NVM-makelaar verstrekt u graag diens contactgegevens.


Wij nemen uw privacy serieus

De NVM-makelaar neemt uw privacy erg serieus en ziet de regels rondom gegevensbescherming als logische fatsoensnormen. De NVM-makelaar verwerkt uw gegevens zorgvuldig en volgens de voorschriften van de wetgeving. De NVM-makelaar besteedt veel aandacht aan een adequate beveiliging zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Alle NVM-makelaars investeren continu in het bieden van goede dienstverlening. Een onderdeel hiervan is het NVM-brede privacyprogramma. Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met de NVM-makelaar.

Hoe lang bewaart de NVM-makelaar de gegevens?

De NVM-makelaar bewaart de gegevens niet langer dan noodzakelijk. Een aantal gegevens bewaart de NVM-makelaar echter langdurig:

 • Een aantal gegevens van de dienstverlening bewaart de NVM-makelaar 20 jaar, omdat de NVM-makelaar gedurende deze periode aansprakelijk kan worden gesteld voor beroepsfouten.
 • De bewijslast dat de NVM-makelaar de verplichte toets in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) heeft uitgevoerd, bewaart de NVM-makelaar 5 jaar.

Beveiliging en toegang van persoonsgegevens

De bescherming van persoonsgegevens wordt zeer serieus genomen. Hiervoor zijn passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen ingesteld om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit gebeurt o.a. door middel van het IT beveiligingsbeleid, door training van medewerkers en door gebruik te maken van beveiligde opslag en verbindingen.


Verwerking persoonsgegevens in relatie tot de dienstverlening

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Bij het bezoek aan onze website bestaat de mogelijkheid om persoonsgegevens achter te laten als blijk van interesse in het project en om op de hoogte te worden gehouden van de ontwikkelingen. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren.

Gegevens worden zorgvuldig beheerd en gebruikt.
Hieronder vindt u een specificatie van Persoonsgegevens die mogelijk worden verwerkt;

U wilt op de hoogte gehouden worden van het aanbod door de NVM-makelaar
Doel van de verwerking Het doel van dit contact is dat de NVM-makelaar u op de hoogte brengt van mogelijk voor u interessante woningen of kavels. Dit gebeurt tot het moment dat u aangeeft geen behoefte meer te hebben aan deze service. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:
Toelichting Het versturen van een nieuwsbrief of het onderhouden van rechtstreeks contact met geïnteresseerde via e-mail of telefonie.
Informatie verwerking

De volgende gegevens (kunnen) worden gevraagd:

 • Geslacht
 • Naam (voorletters, voornamen, tussenvoegsel, achternaam)
 • Adres (straat, huisnummer, huisnummertoevoeging, postcode)
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Inschrijving nieuwsbrief
 • Voorkeuren voor een woning
 • Overige woonwensen
Categorie gegevens Persoonsgegevens en interesses
Categorie betrokkenen Betrokkene
Categorie ontvangers NVM-makelaar
Bewaartermijn Tot intrekking van toestemming
U wilt op de hoogte gehouden worden van het aanbod van een nieuwbouwproject
Doel van de verwerking U schrijft zich in op een nieuwbouwproject via de 'Houd mij op de hoogte' knop. Hiermee wordt u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen van dit project en kan u door de NVM-makelaar geattendeerd worden op een kavel of woning.
Toelichting Het versturen van een nieuwsbrief of het onderhouden van rechtstreeks contact met geïnteresseerde via e-mail of telefonie.
Informatie verwerking

De volgende gegevens (kunnen) worden gevraagd:

 • Geslacht
 • Naam (voorletters, voornamen, tussenvoegsel, achternaam)
 • Adres (straat, huisnummer, huisnummertoevoeging, postcode)
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Inschrijving nieuwsbrief
 • Voorkeuren voor een woning
 • Overige woonwensen
Categorie gegevens Persoonsgegevens en interesses
Categorie betrokkenen Betrokkene
Categorie ontvangers De NVM-makelaar en de eigena(a)r(en) van te verkopen kavels, te verkopen of te verhuren woningen, inclusief organisaties die voor hen diensten verrichten in het kader van de verkoop of verhuur
Bewaartermijn Tot intrekking van toestemming
Deelname aan (online) verkoop- of verhuurformulier ten behoeve toewijzing woning of kavel
Doel van de verwerking Het verwerken van een officiële aanvraag tot deelname aan de toewijzingsprocedure van een woning.
Toelichting De NVM-makelaar beoordeelt of de gegadigde aan (financiële) eisen voldoet. Vervolgens vindt de voorlopige toewijzing van de woning of kavel plaats. Dit gebeurt bijvoorbeeld door loting. Daarna accepteert u deze voorlopige toewijzing en indien nodig wordt de toewijzing getoetst aan het gemeentelijk toewijzingsbeleid.
Informatie verwerking

De volgende gegevens (kunnen) worden gevraagd:

 • Geslacht
 • Naam (voorletters, voornamen, tussenvoegsel, achternaam)
 • Adres (straat, huisnummer, huisnummertoevoeging, postcode)
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Nationaliteit
 • Beroep / Functie
 • Dienstverband
 • Burgerlijke staat
 • BSN nummer
 • Financiële gegevens (inkomen, loongegevens, spaartegoeden, hypotheeksom, financiële verplichtingen, eigen vermogen, AOW uitkering, pensioen, balans, winst- en verliesrekening
 • Bankrekeningnummer / IBAN
 • Voorkeuren voor een woning
 • Digitale handtekening
Categorie gegevens Persoonsgegevens, financiële gegevens, beroepsinformatie en woningvoorkeur
Categorie betrokkenen Kandidaat gegadigde voor koop of huur van de woning of het kavel
Categorie ontvangers De NVM-makelaar en de eigena(a)r(en) van te verkopen kavels, te verkopen of te verhuren woningen, inclusief organisaties die voor hen diensten verrichten in het kader van de verkoop of verhuur
Bewaartermijn Tot intrekking van toestemming

Technisch beheer

Deze website staat onder beheer van Xitres NieuwbouwOffice B.V. ("Beheerder").

Xitres NieuwbouwOffice B.V.
Torenlaan 2
7559 PJ Hengelo (Ov.)
Xitres

Beheerder is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op gezag van Aanbieder en houdt zich daarbij aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Uw gegevens worden opgenomen in een bestand waarbij het gebruik is aangemeld bij de Toezichthouder, Autoriteit Persoonsgegevens (autoriteitpersoonsgegevens.nl) gevestigd te Den Haag, onder nummer: m1356665.

Cookies

Bij uw eerste bezoek aan deze website wordt gevraagd om algemene bezoekgegevens bij te houden door middel van cookies. Deze gegevens worden verzameld voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in hoe de site wordt gebruikt en de dienstverlening hierop aangepast kan worden. We plaatsen functionele cookies om het gebruik van de website te vergemakkelijk en door te meten. Voor meer informatie over het gebruik van cookies klik hier.

Wijzigen, intrekking van toestemming en/of verwijderen van persoonsgegevens

U kunt op de volgende wijze uw verstrekte gegevens inzien, veranderen, of verwijderen van die bij inschrijving aan ons zijn verstrekt.

Verwijderen cookies
Indien akkoord is gegaan met het plaatsen van cookies, maar gewenst wordt deze alsnog in te trekken, is het mogelijk deze vanuit de internetbrowser te verwijderen. Het verwijderen van cookies is per internetbrowser verschillend geregeld. Raadpleeg hiervoor de instructie toebehorend aan uw internet browser.

Een veel gebruikte toetsenbord combinatie voor het verwijderen van cookies binnen internet browsers is ctrl + shift + del

Uitschrijven Nieuwsbrief
Elke nieuwsbrief die toegezonden wordt is voorzien van een afmeldlink onderaan het bericht. Via deze link kan te allen tijde worden uitgeschreven voor toekomstige nieuwsbrieven. Of neem contact op met het verzoek tot uitschrijving van de nieuwsbrief via: support@nieuwbouwoffice.nl of rechtstreeks met de NVM-makelaar

Persoonlijke gegevens
Na registratie (inschrijving/aanmelding) als geïnteresseerde voor het nieuwbouwproject Nieuw Wonen Achterhoek kunnen verstrekte gegevens worden ingezien en beheert via een persoonlijke omgeving (account). Indien gewenst wordt al uw data volledig te verwijderen kan dit verzoek binnen uw account worden ingediend onder het item ‘Mijn Inschrijving’ of door contact op met het verzoek tot vergetelheid via NVM-makelaar zoals benoemd in deze Privacyverklaring.


Vragen, klachten en/of opmerkingen

U kunt voor vragen, klachten en/of opmerkingen bij de NVM-makelaar terecht via de contactgegevens zoals vermeld in deze Privacyverklaring.

Mocht u er met de NVM-makelaar niet uitkomen, dan kunt contact opnemen met de klachtencoördinator van de NVM via: Klachtencoördinator NVM@nvm.nl. In die situatie zal ook de NVM Functionaris voor de Gegevensverwerking zich over de klacht buigen. U heeft daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Disclaimer

Deze Privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacy-statement te raadplegen.

Bezoeker kan op deze website mogelijk doorverwijzingen (links) naar andere sites aantreffen. Beheerder aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking van omgang van gegevens op deze andere sites. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

NVM-makelaar is gerechtigd de inhoud van de Privacyverklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.